Skip to main content

Studieordning

Retsgrundlag:

 • Talentlinjen for revy og scenekunst har ikke noget retsgrundlag. Blandt de kunstneriske grundkurser har kun MGK (Musikalsk Grund Kursus) et lovgrundlag (musikloven), og derfor lægger talentlinjen sig op ad denne.
 • Talentlinjen for revy og scenekunst er ikke kompetencegivende men et forberedende forløb til videregående uddannelser.

Formål:

Formålet med talentlinjens grundkursus i revy og scenekunst er:

 • At bidrage til og stimulere den lokale, regionale og nationale kunstneriske fødekæde inden for revy og scenekunst.
 • At tilbyde unge mellem 15 – 25 år en scenekunstfaglig, personligt udviklende, progressiv og bredt kvalificerende undervisning på grundkursusniveau i et toårigt talentforløb.
 • At afklare elevens evner og motivation samt understøtte forberedelsen af de unges optagelse på en videregående uddannelse inden for scenekunst.
 • At eleverne tilegner sig, reflekterer over og behersker grundlæggende performative redskaber, metoder og teknikker, herunder at eleverne kan anvende disse i en skabende scenekunstnerisk praksis, og at de er i stand til at reflektere over egen og andres performative praksis.
 • At eleverne tilegner sig grundlæggende viden om revyens og scenekunstens udvikling og dramaturgi.
 • At eleverne indgår aktivt, selvstændigt og kvalificeret i skabende samspil, herunder en produktion af en årlig revy.
 • At samarbejde med kulturinstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og private aktører lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Herunder skal den årlige revyproduktion etablere skabende tværæstetiske samarbejder med eksterne partnere.
 • At spille en aktiv rolle i Guldborgsund Kommune med fokus på nuværende og fremtidige bosætnings-, dannelses- og uddannelsesstrategier.

Indhold:

 • Undervisningen er opbygget af en række revy- og scenekunstfaglige forløb, der beskrives nærmere i studieplanen.
 • Undervisningen skal sikre, at eleven oplever diversiteten i professionel scenekunst.
 • Kunstnerisk leder af talentlinjen for revy og scenekunst har det fulde pædagogiske, teaterfaglige og æstetiske ansvar.
 • Talentlinjens øvrige undervisere er pædagogisk og teaterfagligt ansvarlig for deres specifikke fagområder. Undervisningen forestås primært af undervisere fra det professionelle scenekunstneriske miljø.

Optagelse:

 • På talentlinjen for revy og scenekunst optages unge mellem 15 og 25 år.
 • Der optages 12 elever pr. årgang.
 • Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve. Optagelsesprøvens form og indhold fastlægges af talentlinjens kunstneriske leder.
 • Censorer ved optagelsesprøven er Jørgen Bonde, Katrine Bonde og Flemming Krøll.
 • På basis af censorernes faglige vurdering træffes beslutning om optag af ansøgeren. Ved optagelsen lægges vægt på ansøgerens talent og udviklingspotentiale samt motivation og læringsparathed, ligesom der desuden tages hensyn til elevgruppens interne sammensætning.
 • Resultatet af optagelsesprøven meddeles den pågældende ansøger skriftligt med en udtalelse.

Varighed:

 • Talentlinjen er et toårigt kunstnerisk grundkursus.
 • Et års undervisning består af mindst 250 lektioner.
 • Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne kan følge anden skolegang ved siden af talentlinjen.
 • Det ugentlige timetal for en talentskoleelev er gennemsnitligt 8-10 lektioner, men både midlertidige og permanente afvigelser herfra kan forekomme. En undervisningslektion er 45 minutter.

Mødepligt:
Fremmøde er en nødvendighed for at kunne få udbytte af undervisningen. Derfor er deltagelse i undervisningen på talentlinjen obligatorisk, og der er mødepligt. Ved fravær over 20 % ved slutningen af et semester bliver eleven udmeldt af talentlinjen. Der kan dispenseres ved særlige forhold som f.eks. sygdom eller uddannelsesaktiviteter.

Orlov:
Efter individuelt skøn og under særlige omstændigheder kan den kunstneriske leder bevilge orlov til en elev.

Evaluering:

 • Grundkursets form og indhold evalueres ved afslutningen af hvert år af elever, undervisere og grundkursets ledelse. Denne evaluering vil være offentlig tilgængeligt.
 • Det tilstræbes, at alle delforløb på talentlinjen afsluttes med en dialogisk refleksion mellem elever og lærer over den enkeltes elevs udfordringer og læring samt det samlede læringsforløb.
 • Elevens indsats, præstationer og udvikling dokumenteres gennem en årsevaluering med fokus på elevens interesser og udfordringer, konkrete læreprocesser, præstationer i konkrete forestillinger herunder den årlige revy samt elevens fremskridt, potentiale og planer for den videre udvikling.

Årsevalueringen består af følgende:

1) Elev-portfolio: Alle elever udvælger og samler et portfolio, der viser elevens indsats, præstationer og udvikling og desuden rummer elevens egen refleksion og selvvurdering. 

2) Samtale: I slutningen af hvert år foretages en formativ evalueringssamtale mellem eleven, centrale undervisere og talentlinjens kunstneriske leder.

3) Skriftlig udtalelse: På baggrund af elev-portfolio, elevens præstation i den årlige revy og samtalen laves en skriftlig udtalelse v. talentlinjens kunstneriske leder, der vurderer elevens opfyldelse af de faglige mål samt elevens potentiale og videre udvikling.

Bevis for kursus:

 • Talentlinjen udsteder bevis for gennemført kursus. Beviset skal indeholde en udtalelse med beskrivelse af elevens faglige niveau og kursets faglige indhold.

Undervisningsplaner:
Talentlinjens kunstneriske leder udarbejder planer for undervisningen. Planerne skal beskrive undervisningens formål, indhold og progression samt elevernes forventede arbejdsindsats.

Klage:
Eleven kan klage til Guldborsund Kommunes forvaltning over undervisningens form og indhold, talentlinjens optagelsesprocedure, eksamen, prøver og øvrig drift. Øvrig klageprocedure retter sig efter kommunale regler.